Gratis verzending vanaf €100
Honderden 5 sterren reviews
Gratis sample pots

Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van januari 2022. Zij gelden voor overeenkomsten over koop en over reparatie en onderhoud van auto’s, onderdelen of accessoires tussen NextGear Media, gevestigd te Eindhoven onder KvK nr. 85010251 en consumenten.

DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden betekent:

 • auto: een personenauto, of bestelauto met een totaalgewicht inclusief laadvermogen van maximaal 3.500 kg;
 • de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van onderdelen of accessoires;
 • de verkoper: NextGear Media;
 • de consument: iedere natuurlijke persoon die als koper of opdrachtgever handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
 • de opdracht: de met de consument gesloten overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden zoals montage-, demontage-, reparatie– of onderhoudswerkzaamheden;
 • de reparateur: NextGear Media die met betrekking tot een auto, onderdelen of accessoires een opdracht uitvoert of laat uitvoeren;
 • schriftelijk: in geschrift of elektronisch;
 • de garantie:
  a. de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op die onderdelen en accessoires wordt gegeven;
  b. op werkzaamheden: de reparatie- en onderhoudsgarantie.

KOOP

Artikel 1 – Het aanbod

 1. De verkoper doet mondeling of schriftelijk een aanbod.
 2. Dit aanbod geeft een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aanbieding, dus de prijs en de rechten en de verplichtingen van de consument en de verkoper. De omschrijving van het aanbod is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
 3. In het aanbod staat de prijs van het aangeboden onderdeel, of de aangeboden accessoire.
 4. Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen van onderdeel of accessoire dan zijn deze waarheidsgetrouw.
 5. Kennelijke vergissingen in het aanbod binden de verkoper niet.
 6. De consument moet aanvaarden binnen de door de verkoper gestelde termijn. Is er geen termijn gegeven dan moet de koper direct aanvaarden.

Artikel 2 – De overeenkomst

 1. De verkoper legt de overeenkomst schriftelijk vast. De afspraak tussen consument en verkoper geldt ook als de afspraak niet schriftelijk is vastgelegd.

Artikel 3 – De inhoud van de overeenkomst

In de schriftelijke overeenkomst staat in ieder geval:

 • de identiteit van de verkoper zoals handelsnaam, vestigingsadres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • de omschrijving van de onderdelen, of accessoires;
 • de prijs
 • de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde zoals de fabrikant of importeur als garantiegever optreedt. Er wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde;
 • de wijze van betaling;
 • de leveringsdatum en of dit een vermoedelijke of vaste datum is.

Artikel 4 – Prijswijzigingen

 1. Als er sprake is van een vaste prijs, dan kan de verkoper de prijs niet verhogen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen
 2. Als er uit de overeenkomst zelf blijkt dat er sprake is van een niet-vast overeengekomen prijs, dan kan de verkoper de prijs wijzigen op grond van een wijziging in: fabrieksprijzen, importeursprijzen of valutakoersen. De verkoper brengt de consument zo snel mogelijk op de hoogte van een prijswijziging en de reden hiervan. Bij een prijsstijging kan de consument de overeenkomst binnen tien dagen ontbinden.
 3. Als een verkoper heeft aangegeven dat de prijs niet vast is, dan moet hij ook wijzigingen in het voordeel van de consument doorberekenen in de prijs.

Artikel 5 – Levering en verzuim

 1. Bij een vaste leveringsdatum is de verkoper in verzuim zodra die datum is verstreken.
 2. Bij een vermoedelijke leveringstermijn moet de consument de verkoper eerst in gebreke stellen. Dit betekent dat de verkoper nog een termijn van drie weken krijgt om af te leveren. Als de verkoper onderdeel of accessoire na het verstrijken van deze termijn nog niet heeft afgeleverd, dan is de verkoper in verzuim.
 3. In deze gevallen is geen ingebrekestelling door de consument nodig:
 • als verkoper heeft laten weten niet te gaan leveren;
 • als aflevering voor de afgesproken leveringsdatum essentieel is.

Artikel 6 – Gevolgen van verzuim

 1. Als de verkoper in verzuim is op grond van artikel 6 dan mag de consument de overeenkomst ontbinden.
 2. Verder kan de consument vergoeding vragen van zijn schade, tenzij de verkoper een beroep kan doen op overmacht.

Artikel 7 – Annuleren

 1. De consument kan de overeenkomst annuleren, ook als de verkoper niet in verzuim is.
 2. Het annuleren kan tot de gekochte onderdeel of accessoire en het annuleren moet schriftelijk gebeuren.
 3. De consument moet alle schade vanwege het annuleren vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de totale koopprijs van onderdeel of accessoire, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst iets anders hebben afgesproken.
 4. De schade moet binnen tien dagen na het annuleren worden betaald. Als de consument na tien dagen niet heeft betaald, mag de verkoper de consument schriftelijk melden dat de consument de overeenkomst alsnog moet nakomen. De consument kan dan dus geen beroep meer doen op het annuleren.

REPARATIE EN ONDERHOUD

Artikel 8 – Prijsopgave en termijn

 1. De opdracht voor werkzaamheden wordt het liefst schriftelijk vastgelegd. De reparateur geeft vooraf een prijsopgave en een opleveringsdatum. Deze prijsopgave en opleveringsdatum is vermoedelijk tenzij de consument en de reparateur hebben afgesproken dat er sprake is van een vaste prijs of een vaste afleveringsdatum.
 2. Wordt bij een niet-vaste prijs het repareren van de auto meer dan 10% duurder dan vooraf bij benadering was aangegeven, dan moet de reparateur deze kostenstijging met de consument bespreken.
 3. De consument mag de opdracht altijd opzeggen. De kosten die de reparateur op het moment van het opzeggen al heeft gemaakt en de werkzaamheden die dan al zijn afgerond, moeten wel worden betaald.
 4. De reparateur meldt het meteen wanneer de werkzaamheden later dreigen te worden afgerond dan de leveringsdatum. De reparateur vertelt ook wanneer het werk wél afgerond zal zijn.

Artikel 9 – De factuur

Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde factuur afgegeven.

Artikel 10 – Retentierecht

 1. De reparateur kan retentierecht uitoefenen op de auto, onderdeel of accessoire. Dit betekent dat de reparateur de auto, onderdeel of accessoire pas teruggeeft als de consument de rekening voor deze of eerdere werkzaamheden of andere kosten heeft betaald.
 2. De reparateur kan het retentierecht ook uitoefenen als het geschil over de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de Geschillencommissie Voertuigen genoemd in artikel 19, of bij de rechter, tenzij de consument voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld, bijvoorbeeld door een storting in het depot bij de Geschillencommissie.

Artikel 11 – Vervangen onderdelen

 1. Als een consument bij de opdracht vraagt om de oude onderdelen dan krijgt hij die na het vervangen in zijn bezit.
 2. Wanneer er een garantieclaim moet worden afgehandeld tussen de reparateur en een garantiegever, zoals een fabrikant of een importeur, dan kan de reparateur weigeren de onderdelen af te geven.
 3. Als de consument niet, of niet op tijd, om de onderdelen heeft gevraagd, dan worden de vervangen onderdelen ook eigendom van de reparateur, zonder dat de consument een vergoeding hiervoor krijgt.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. De reparateur is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook indien de reparateur is uitgegaan van de door de consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. De consument wordt geacht het voertuig binnen twee (2) dagen na aflevering/voltooiing van de werkzaamheden te hebben getest en is verplicht om eventuele merkbare klachten bij het gebruik van het voertuig binnen vijf (5) dagen na aflevering/voltooiing van de werkzaamheden schriftelijk kenbaar te maken bij de reparateur.
 3. Visuele zichtbare gebreken dienen onmiddellijk bij aflevering/ontvangst van het voertuig te worden gemeld, zichtbare gebreken zullen worden vermeld op de verkoopfactuur en worden door beide partijen (reparateur en consument) ondertekend. Eenmaal het voertuig is overgedragen aan de consument, kan de reparateur niet meer aansprakelijk worden gesteld voor visueel zichtbare gebreken. De consument dient het voertuig bij voltooiing/aflevering grondig te inspecteren op eventuele zichtbare gebreken.
 4. Eventuele gebreken dienen het normale gebruik van het voertuig dusdanig te belemmeren dat het normale gebruik hiervan wordt belemmerd.
 5. De reparateur is niet gehouden tot enige vrijwaring, voor welke schade dan ook indien:
  a) De consument verkeerd gebruik maakt van het voertuig.
  b) Er werkzaamheden aan het voertuig hebben plaatsgevonden of elektronische apparaten zijn aangesloten aan het voertuig nadat de werkzaamheden hebben plaatsgevonden.
  c) Het voertuig problemen ondervindt ten gevolge van ouderdom, normale slijtage, slecht onderhoud of er zich productiefouten van de fabrikant voortdoen.
 6. De reparateur is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de consument lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 7. Indien reparateur aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 8. De reparateur is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 9. Indien de reparateur aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 10. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

GARANTIE

Artikel 13 – Garantie op onderdelen/accessoires

 1. Consument heeft -naast de reparatie- en onderhoudsgarantie zoals bedoeld in artikel 13, en ook wettelijke rechten. De verkoper staat ervoor in dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst (conformiteit). De verkoper staat er bovendien voor in dat het product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen. Treedt er een probleem op gedurende de periode van wettelijke omkering van de bewijslast, zijnde zes maanden na aflevering, dan gaat de wet er van uit dat het gekochte bij de aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord.
 2. Op nieuwe onderdelen geeft de fabrikant of importeur fabrieksgarantie. Voor particuliere klanten bedraagt de garantie 2 jaar. Daarnaast heeft een consument nog wel zijn wettelijke rechten.
 3. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt 3 maanden garantie verstrekt. De verkoper/reparateur biedt onder geen enkele voorwaarde garantie aan op slijtage onderdelen, de motor, aanbouwdelen van de motor of aan enige regelapparaten.

Artikel 14 – Reparatie- en onderhoudsgarantie op auto, onderdeel, accessoire

 1. De reparateur staat ervoor in dat de verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de opdracht. De reparateur garandeert binnen de Europese Economische Ruimte en gedurende zes maanden na het afleveren van de gerepareerde of onderhouden auto, onderdeel, of accessoire dat de opdrachten met goed vakmanschap zijn uitgevoerd door hem, of dat hij de opdrachten met goed vakmanschap heeft laten uitvoeren en dat hierbij goede materialen zijn gebruikt.
 2. Er zijn uitzonderingen mogelijk, waardoor de garantie niet geldt:
  – 2a. Deze garantie geldt niet wanneer de consument zelf materialen, onderdelen of accessoires heeft meegenomen om te worden gebruikt door de reparateur. Deze garantie geldt ook niet als de consument het gebruik van een bepaald materiaal/onderdeel/accessoires dat de reparateur anders niet zou hebben gebruikt heeft geëist. Wanneer de consument van de reparateur bepaalde methodes om werkzaamheden uit te voeren heeft geëist, geldt de garantie niet, als de door de consument geëiste uitvoering afwijkt van de methode die de reparateur anders had willen volgen. De gevolgen van gebreken of ongeschiktheid van dit soort onderdelen, materialen, accessoires, of werkmethodes komen dan ook voor rekening en risico van de consument, tenzij de reparateur in zijn deskundigheid of in zijn zorgvuldigheid tekort is geschoten bij het (laten) uitvoeren van de werkzaamheden.
  – 2b. Verzoekt de consument de reparateur om een noodreparatie aan de auto, onderdeel of accessoire uit te voeren, dan wordt hierop geen garantie gegeven.
  – 2c. Consument meldt zo spoedig mogelijk na het ontdekken van een probleem, dat hij problemen ervaart aan de gerepareerde of onderhouden auto, onderdeel of accessoire. Laat consument dit na, dan zou dit (als dat gelet op de omstandigheden redelijk is) tot gevolg kunnen hebben, dat de consument niet langer met succes een beroep op garantie kan doen.
  – 2d. Wanneer de reparateur geen kans van de consument krijgt om problemen aan de door hem gerepareerde of onderhouden auto, onderdelen of accessoires zelf op te lossen, kan de consument ook geen beroep op garantie doen.
  – 2e. Wanneer een derde werk aan de door de reparateur gerepareerde of onderhouden auto, onderdeel of accessoire uitvoert, kan de consument geen beroep doen op garantie vanwege deze werkzaamheden. De consument heeft echter wél een beroep op garantie, wanneer werk van een derde niets te maken heeft met het werk dat de reparateur al eerder op deze auto, dit onderdeel of accessoire had uitgevoerd of had laten uitvoeren.

Artikel 15 – Herstel softwarematige aanpassingen na onderhoud dealer

 1. Indien de door de verkoper verrichte softwarematige aanpassingen verloren gaan na werkzaamheden verricht door een erkend servicepunt en er geen sprake is van hardwarematige aanpassingen, heeft de consument de mogelijkheid om deze door de verkoper te laten herstellen.
 2. Binnen 2 jaar na aankoop is dit kosteloos voor de consument. Na 2 jaar is deze dienst beschikbaar voor een gereduceerd tarief.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 16 – De betaling

 1. Betalen moet contant of door middel van bijschrijving op de bankrekening van verkoper/reparateur.
 2. Betaling moet gebeuren op het moment van het afleveren van de gerepareerde auto, onderdeel of accessoire of bij het opleveren van de werkzaamheden.
 3. Verkoper/reparateur en consument kunnen schriftelijk afspreken dat er niet direct betaald hoeft te worden. Wordt geen exact betalingsmoment vastgesteld, dan is de betalingstermijn veertien (14) dagen.
 4. De consument moet het verschuldigde bedrag betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan stuurt de verkoper/reparateur na die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft hij de consument de gelegenheid om binnen zeven (7) dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen.
 5. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald is, mag de verkoper/reparateur rente in rekening brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 6. Ook mogen incassokosten in rekening worden gebracht voor buitengerechtelijke kosten. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken. Artikel 16 – Afwijkingen
  Afwijkingen, en daarmee worden ook aanvullingen of uitbreidingen van deze algemene voorwaarden bedoeld, zijn uitsluitend geldig wanneer deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd en wanneer de consument door deze afwijkingen niet in een ongunstigere positie wordt gebracht dan hij of zij zonder deze afwijkingen zou hebben.
 7. Bij het niet nakomen van de gemaakte afspraak (niet op komen dagen, of niet op tijd waardoor de afspraak niet door kan gaan) heeft de verkoper het recht om alle benodigde onderdelen plus tot 50% van het geplande arbeid in rekening te brengen.

Artikel 17 – Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van consument die worden vermeld op de overeenkomst of de opdracht worden door verkoper/reparateur verwerkt overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens/de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 18 – Rechtskeuze

Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

Wishlist
close
Uw wishlist is leeg

Neem een kijkje in ons assortiment!

Naar de shop
Shopping cart0
There are no products in the cart!